logo-22.png
×

Warunki korzystania

Poniżej znajdziesz najważniejsze warunki prawne mające zastosowanie do osób odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z naszych usług. Warunki te są niezbędne do zapewnienia ochrony zarówno Tobie, jak i nam, oraz do udostępnienia i zapewnienia atrakcyjności naszych usług wszystkim zainteresowanym. 

1. Wprowadzenie

1.1. Nasz cel

Nasze usługi oferują użytkownikom możliwość łatwego kreowania atrakcyjnego i wysoce funkcjonalnego wizerunku w Internecie, zarządzania projektami, treściami i ideami oraz promowania ich, a także czerpania z tego przyjemności – bez konieczności posiadania dużej wiedzy technicznej i specjalistami specjalistycznych umiejętności z zakresu projektowania. Jak wskazano poniżej, naszym użytkownikom oferujemy liczne narzędzia i funkcjonalności służące do tworzenia, publikowania i korzystania ze stron internetowych, newsletterów, galerii, odtwarzaczy audio i wideo, aplikacji mobilnych oraz innych internetowych i mobilnych aplikacji, narzędzi i usług. Internetowe i mobilne strony internetowe i platformy tworzone przez Użytkowników są łącznie zwane dalej „Platformami Użytkowników”.

1.2. Umowa prawna

Niniejsze Warunki korzystania ze strony wytworniastron.pl („Warunki korzystania”) wraz z dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do niektórych z naszych usług i funkcjonalności prezentowanych na stronie internetowej wytworniastron.pl.com („Strona internetowa wytworniastron.pl” i łącznie „Warunki wytworniastron.pl”) określają wszystkie warunki mające zastosowanie do wszystkich odwiedzających i użytkowników („Użytkownik” lub „Ty”) Strony internetowej wytworniastron.pl, aplikacji mobilnej wytworniastron.pl lub innych usług, aplikacji i funkcjonalności oferowanych przez nas w tym zakresie, chyba że wyraźnie stwierdzamy inaczej (wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem Strony internetowej wytworniastron.pl są łącznie zwane dalej „Usługami wytworniastron.pl” lub „Usługami”).
Warunki wytworniastron.pl stanowią wiążącą i wykonalną umowę prawną pomiędzy Tobą a Webvisor Sp. zo.o. i jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi na całym świecie („wytworniastron.pl” lub „my”) w zakresie korzystania z Usług wytworniastron.pl, dlatego przeczytaj je uważnie.
Możesz korzystać z Usług wytworniastron.pl wyłącznie, jeżeli w pełni akceptujesz Warunki wytworniastron.pl– rejestrując się lub korzystając z Usług wytworniastron.pl, oświadczasz i potwierdzasz, że w sposób świadomy akceptujesz niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie inne Warunki wytworniastron.pl mające zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług wytworniastron.pl. Jeśli nie zapoznałeś się z Warunkami wytworniastron.pl, nie zrozumiałeś ich w pełni i nie zaakceptowałeś ich, należy opuścić Stronę internetową wytworniastron.ploraz unikać lub niezwłocznie zaprzestać wszelkiego korzystania z Usług wytworniastron.pl.
Korzystając z naszych Usług, oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności

1.3. Konto użytkownika

Aby uzyskać dostęp do niektórych sekcji i funkcjonalności Usług wytworniastron.pl i móc z nich korzystać, należy najpierw zarejestrować się i utworzyć konto wytworniastron.pl(„Konto Użytkownika”).
Jeśli inna osoba uzyska dostęp do Twojego Konta Użytkownika lub ustawień Twojej Platformy Użytkownika, będzie mogła m.in. podejmować działania dostępne dla Ciebie (chyba że Usługi wytworniastron.pl wyraźnie stwierdzają inaczej), dokonywać zmian na Twojej Platformie Użytkownika lub Koncie Użytkownika i akceptować dostępne tam warunki prawne czy składać różnego rodzaju oświadczenia i zapewnienia, a wszystkie takie działania zostaną uznane za podjęte w Twoim imieniu i na Twoją rzecz.
W związku z powyższym zalecamy zachowanie poufności danych dostępowych Konta Użytkownika i zezwalanie na dostęp do niego wyłącznie osobom, którym ufasz, ponieważ ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na Twoim Koncie Użytkownika lub Platformie Użytkownika (w tym wszelkie oświadczenia, zapewnienia lub zobowiązania składane lub podejmowane za jego pośrednictwem), niezależnie od tego czy udzieliłeś wyraźnego upoważnienia na ich podjęcie czy też nie, a także za wszelkie szkody, koszty lub straty, jakie mogą wyniknąć z takich działań.
Rejestrując Konto Użytkownika i korzystając z Usług wytworniastron.pl, jesteś zobowiązany do udzielenia dokładnych i kompletnych informacji, do których posiadasz wyłączne prawo. Zalecamy przekazanie nam wyłącznie swoich własnych danych kontaktowych i płatniczych (lub danych swojej spółki), w tym poprawnego adresu e-mail, ponieważ możemy je wykorzystać do identyfikacji faktycznego właściciela Konta Użytkownika lub dostarczonych nam Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej).
W przypadku sporu dotyczącego własności Konta Użytkownika zastrzegamy sobie prawo do ustalenia właściciela Konta Użytkownika zgodnie z naszym uzasadnionym osądem, niezależnie od tego czy przeprowadziliśmy niezależne dochodzenie. Jednakże, jeśli nie możemy dokonać takiego ustalenia (według własnego uznania), zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od tego lub do zawieszenia Konta Użytkownika do momentu osiągnięcia porozumienia przez strony sporu, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub innych osób. Możemy zażądać okazania dokumentacji (np. dowodu tożsamości wydanego przez władze państwowe, pozwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej), która może nam pomóc w ustaleniu własności Konta Użytkownika. Między innymi, możemy uwzględnić reguły przedstawione poniżej.
1. właściciela Konta Użytkownika, Platformy Użytkownika lub Treści Użytkownika utworzonych lub przesłanych za pośrednictwem odnośnej Usługi wytworniastron.pl będzie uznawana przez wytworniastron.pl osoba lub podmiot posiadający dostęp do adresu e-mail zarejestrowanego przez wytworniastron.pl dla Konta Użytkownika, z którego utworzono Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika.

2. W przypadk zakupu Usług płatnych (zdefiniowanych w pkt. 5 poniżej) za pośrednictwem Konta Użytkownika za właściciela Konta Użytkownika oraz odnośnej Platformy Użytkownika lub Treści Użytkownika utworzonych z takiego Konta Użytkownika zostanie uznana przez wytworniastron.pl osoba lub podmiot, którego dane płatnicze zostały wykorzystane do zakupu takich Usług płatnych („Dane płatnicze”). Niezależnie od powyższego, jeżeli dotyczy, jeśli Platforma Użytkownika była podłączona do domeny zewnętrznej (zaimportowanej lub zakupionej w ramach określonych Usług płatnych zdefiniowanych poniżej), a dane rejestracyjne takiej domeny są dostępne publicznie za pośrednictwem bazy danych WHOIS dostępnej na stronie internetowej: www.whois.net lub w bazie danych wytworniastron.pl , za właściciela takiej Platformy Użytkownika zostanie uznana przez wytworniastron.pl osoba lub podmiot wpisany do rejestru jako rejestrujący taką domenę. Jeśli zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja, są wpisani do rejestru jako rejestrujący taką domenę, wytworniastron.pl uzna organizację za faktycznego właściciela domeny, a zatem za właściciela Platformy Użytkownika podłączonej do takiej domeny. Jeśli Dane płatnicze wskazują na jedną osobę jako właściciela Platformy Użytkownika, a dane rejestracyjne domeny wskazują na innego właściciela, wytworniastron.pl uzna osobę zarejestrowaną jako właściciel domeny powiązanej z Kontem wytworniastron.pl za właściciela Platformy użytkownika.

3. Niezależnie od powyższego, wytworniastron.pl ma prawo do ustalenia właściciela Treści Użytkownika lub Platformy Użytkownika według własnego uznania, w tym do zignorowania powyższych wskazań, jeśli uzna, że jest to uzasadnione okolicznościami, na podstawie stanu faktycznego ustalonego przez wytworniastron.pl.

2. Twoje zobowiązania

2.1. Oświadczasz i zapewniasz, że:

1. masz co najmniej trzynaście (13) lat lub szesnaście (16) lat, jeśli jesteś osobą fizyczną w Unii Europejskiej (UE) lub jesteś osobą pełnoletnią w swojej jurysdykcji i posiadasz uprawnienia prawne, prawo i wolność do podlegania pod Regulamin wytworniastron.pl oraz do tworzenia wiążącej umowy dla siebie lub w imieniu osoby lub podmiotu, który zobowiązał się do Regulaminu wytworniastron.pl;
nie jesteś rezydentem (ani nie będziesz korzystać z Usług wytworniastron.pl w) kraju, na który rząd Stanów Zjednoczonych nałożył embargo w odniesieniu do korzystania z Usług wytworniastron.pl, nie jesteś wpisany na listę osób objętych sankcjami prowadzoną przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ani nie mają do Ciebie zastosowania żadne inne obowiązujące regulacje dotyczące sankcji handlowych;

2. Twój kraj rezydencji lub kraj rejestracji Twojej spółki jest taki sam jak kraj wskazany w podanym nam adresie kontaktowym lub płatniczym;

3. rozumiesz, że wytworniastron.pl nie udziela porad prawnych ani rekomendacji w zakresie przepisów prawa lub wymogów mających zastosowanie do korzystania przez Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych z Usług wytworniastron.pl lub zapewnienia przez Ciebie zgodności z takimi przepisami lub wymogami;

4. potwierdzasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do wszystkich treści zamieszczanych lub dostarczanych przez Ciebie bądź importowanych, kopiowanych lub zamieszczanych przez Usługi wytworniastron.pl dla Ciebie na Twojej Platformie Użytkownika („Treści Użytkownika”), w tym wszelkich projektów, obrazów, animacji, wideo, plików audio, czcionek, logotypów, kodu, ilustracji, kompozycji, nazw użytkowników, informacji przekazywanych przez Ciebie dla celów utworzenia nazwy subdomeny, szaty graficznej, interfejsów, tekstów, utworów literackich i wszelkich innych materiałów („Treści”), lub na innej zasadzie posiadasz (i będziesz posiadać) wszystkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do zgodnego z prawem dostępu, importowania, kopiowania, wykorzystywania, publikowania, przenoszenia lub licencjonowania Treści Użytkownika przez Ciebie i nas lub nasze podmioty stowarzyszone;
5. posiadasz (i będziesz utrzymywać) wszelkie uprawnienia, prawa, zgody i zezwolenia umożliwiające Usługom wytworniastron.pl dostęp do wszelkich witryn internetowych, stron internetowych lub innych usług online dla celów importowania, kopiowania, wyświetlania, zamieszczania, przesyłania lub wykorzystywania w inny sposób Twoich Treści Użytkownika;
6. Treści Użytkownika są (i będą) zgodne z prawdą, aktualne, dokładne, nienaruszające praw osób trzecich, a ponadto masz (i będziesz mieć) prawo do ich zamieszczania, importowania, kopiowania, posiadania, zamieszczania, przekazywania, wyświetlania lub wykorzystywania w inny sposób w kraju rezydencji Twojej lub odwiedzających i użytkowników Twojej Platformy Użytkownika („Użytkownicy końcowi”) oraz że wytworniastron.pl lub Użytkownicy końcowi będą mieć prawo do dostępu do nich lub do ich importowania, kopiowania, zamieszczania, wykorzystywania lub posiadania w związku z Usługami wytworniastron.pl;
7. uzyskałeś wszelkie wymagane na mocy obowiązujących przepisów zgody i pozwolenia dotyczące wysyłania, przekazywania lub publikowania przez Ciebie danych osobowych lub wizerunków bądź podobizn osób, podmiotów lub przedmiotów stanowiących część Treści Użytkownika i będziesz przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.

2.2. Zobowiązujesz się podjąć następujące działania:

1. w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i innych warunków umownych regulujących korzystanie przez Ciebie z Usług  wytworniastron.pl (oraz wszelkie związane z tym interakcje lub transakcje), w tym przepisów szczególnych mających zastosowanie do Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych w Twojej lokalizacji geograficznej;

2. ponosić wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług wytworniastron.pl za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika lub Platformy Użytkownika i za wszelkie Twoje Treści Użytkownika (w tym za skutki importowania, zamieszczania, kopiowania, wykorzystywania lub publikowania bądź dostępu do takich Treści Użytkownika w ramach lub w odniesieniu do Usług  wytworniastron.pl);

3. regularnie i niezależnie zapisywać wszystkie Twoje Treści Użytkownika oraz przetwarzane przez Ciebie dane dotyczące Twojej Platformy Użytkownika, w tym dotyczące Użytkowników końcowych, Produktów Użytkownika oraz wykorzystywanych przez Ciebie aplikacji lub Usług zewnętrznych, oraz tworzyć ich kopie bezpieczeństwa;

4. otrzymywać wiadomości i materiały promocyjne od  wytworniastron.pl lub jej partnerów pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź za pomocą innych form kontaktu, jakie możesz nam udostępnić (w tym połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych na Twój numer telefonu). Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości lub materiałów promocyjnych, możesz zawiadomić nas o tym w dowolnym momencie;

5. zezwolić  wytworniastron.pl na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich wersji Twojej Platformy Użytkownika (lub jej części) do działań marketingowych i promocyjnych  wytworniastron.pl realizowanych online lub offline oraz modyfikowanie jej w sposób wymagany do powyższych celów na uzasadnionych podstawach; oraz zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec  wytworniastron.pl lub innych osób działających w jej imieniu dotyczących przeszłych, obecnych lub przyszłych majątkowych i osobistych praw autorskich bądź wszelkich innych podobnych praw, jakie możesz mieć do swojej Platformy Użytkownika na całym świecie w zakresie takiego ograniczonego dozwolonego użytku;

6. akceptujesz prawo  wytworniastron.pl do podejmowania, według własnego uznania, decyzji dotyczących środków, sposobu i metody świadczenia Usług  wytworniastron.pl, w tym hostingu, transmisji, publikacji lub wyświetlania Platform Użytkowników lub Treści (w tym włączenia i prezentowania reklam lub innych treści komercyjnych w odniesieniu do powyższego);

7.  wytworniastron.pl ma prawo do oferowania Usług  wytworniastron.pl w alternatywnych planach cenowych i nakładania różnych ograniczeń w zakresie zamieszczania, przechowywania, pobierania i wykorzystywania Usług  wytworniastron.pl w danym planie cenowym, w tym m.in. ograniczeń w zakresie ruchu sieciowego i szerokości pasma, rozmiaru lub długości Treści, jakości lub formatu Treści, źródeł treści, czasu pobierania, liczby subskrybentów Twoich treści itd.

2.3. Zobowiązujesz się nie podejmować następujących działań:

 1. kopiować, modyfikować, wykorzystywać ponownie, tworzyć utworów pochodnych, pobierać, adaptować, odtwarzać, emulować, przenosić do innej usługi, dokonywać przekładu, kompilować, dekompilować lub dezasemblować Strony internetowej wytworniastron.pl, Usług wytworniastron.pl (lub ich części), Treści oferowanych przez wytworniastron.pllub Usługi zewnętrzne do wykorzystywania i wyświetlania na Platformach Użytkowników („Treści licencjonowane”) w jakikolwiek sposób ani nie wyświetlać publicznie, wykonywać, przesyłać lub dystrybuować powyższego bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody wytworniastron.pl lub za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy Warunków wytworniastron.pl;

2. przesyłać, transmitować lub wyświetlać Treści Użytkownika lub wykorzystywać Treści licencjonowanych w kontekście, który może zostać uznany za zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, noszący znamiona nękania, groźby lub podżegania, obelżywy, rasistowski, obraźliwy, zwodniczy, nieuczciwy, zachęcający do działań szkodliwych lub noszących znamiona przestępstwa lub który w inny sposób narusza prawa wytworniastron.pl lub osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawa umowne lub powiernicze) lub w inny sposób dyskredytuje dowolną osobę, podmiot lub markę lub przedstawia ją w złym świetle bez jej wyraźnej uprzedniej zgody;

3. podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem w celu pozyskania loginów lub haseł do innych stron internetowych, osób trzecich, oprogramowania lub usług;

4. stosować phishingu, pozyskiwać, zamieszczać lub w innych sposób udostępniać danych kart kredytowych lub innych postaci danych finansowych wykorzystywanych do przyjmowania płatności, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem, w tym normą PCIDSS, jeżeli dotyczy;

5. zamieszczać, wstawiać, pozyskiwać lub w inny sposób udostępniać na Stronie internetowej wytworniastron.pl lub w ramach Usług wytworniastron.pl (lub ich części) jakichkolwiek złośliwych, niezgodnych z prawem, oszczerczych lub nieprzyzwoitych Treści;

6. publikować ani korzystać z Usług wytworniastron.pl ani Treści licencjonowanych na jakiejkolwiek stronie internetowej, nośniku, sieci lub systemie innym niż dostarczane przez wytworniastron.pl ani nie tworzyć ramek, nie stosować „głębokich łączy” lub „scrapowania strony”, nie dublować ani nie tworzyć przeglądarki lub środowiska granicznego wokół Usług wytworniastron.pl , Treści licencjonowanych lub Platformy Użytkownika (bądź jej części) bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody wytworniastron.pl;

7. wykorzystywać „robotów”, „pająków” ani innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów lub metodologii ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych do uzyskania dostępu, wejścia w posiadanie, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usług wytworniastron.pl(lub ich danych lub Treści) ani w żaden sposób nie odtwarzać ani nie obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usług wytworniastron.pl w celu uzyskania lub usiłowania uzyskania materiałów, dokumentów, usług lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług wytworniastron.pl;

8. działać w sposób, jaki mógłby zostać uznany za szkodliwy dla reputacji i wartości firmy wytworniastron.pl lub który mógłby narazić wytworniastron.pl na szkodę lub utratę dobrego imienia;

9. nabywać słów kluczowych wyszukiwarek lub innych słów kluczowych płatnych za kliknięcie (takich jak Google AdWords) bądź domen, które wykorzystują wytworniastron.pl lub Znaki towarowe wytworniastron.pl bądź ich warianty, w tym warianty oparte na błędnej pisowni;

10. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani pośrednio lub bezpośrednio podawać fałszywych danych w Usługach wytworniastron.pl lub na Platformie Użytkownika bądź dokonywać jakichkolwiek innych manipulacji w celu ukrycia swojej tożsamości bądź źródła wiadomości lub komunikatów wysyłanych do wytworniastron.pl lub Użytkowników końcowych;

11. składać fałszywych oświadczeń dotyczących Twoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem bądź stwierdzających lub implikujących, iż osoba trzecia udziela aprobaty dla Ciebie, Twojej Platformy Użytkownika, Twojej działalności, Twoich Produktów Użytkownika lub składanych przez Ciebie oświadczeń;

12. śledzić lub próbować śledzić innych Użytkowników Usług wytworniastron.pl lub w inny sposób naruszać lub ingerować w prawo innych Użytkowników do prywatności lub inne prawa ani nie pozyskiwać lub gromadzić danych o odwiedzających lub użytkownikach Usług wytworniastron.pl lub Platformy Użytkownika umożliwiających identyfikację osoby fizycznej bez ich wyraźnej i świadomej zgody;

13. dezaktywować, obchodzić, omijać lub w inny sposób unikać środków wykorzystywanych do uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do Usług wytworniastron.pl, Platformy Użytkownika, konta innego Użytkownika bądź innych systemów lub sieci powiązanych z Usługami wytworniastron.pl poprzez działania hakerskie, pozyskiwanie haseł lub zastosowanie innych niezgodnych z prawem lub zakazanych środków;

14. sprawdzać, skanować lub testować słabych stron Usług wytworniastron.pl lub sieci powiązanej z Usługami wytworniastron.pl;

15. zamieszczać w Usługach wytworniastron.pl lub na Platformie Użytkownika bądź w inny sposób wykorzystywać ich do tworzenia, projektowania, dystrybuowania lub przesyłania w inny sposób jakichkolwiek wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych, robaków sieciowych, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który może uszkodzić lub przejąć bądź jest przeznaczony do uszkadzania lub przejmowania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego, ani jakichkolwiek innych faktycznie lub potencjalnie szkodliwych, destrukcyjnych lub inwazyjnych kodów lub komponentów;

16. podejmować jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Usług wytworniastron.pl bądź systemów lub sieci wytworniastron.pl powiązanych z Usługami wytworniastron.pl ani w inny sposób zakłócać lub ingerować w funkcjonowanie Usług wytworniastron.pl bądź serwerów lub sieci obsługujących lub udostępniających je, ani naruszać jakichkolwiek wymogów, procedur, polityk lub regulaminów takich serwerów lub sieci;

17. wykorzystywać Usług wytworniastron.pl lub Platformy Użytkownika w związku z jakąkolwiek formą spamu, niezamawianych wiadomości, oszustwa, scamu, phishingu, „łańcuszków”, „piramid” lub podobnymi działaniami ani w inny sposób angażować się w nieetyczny marketing lub reklamę;

18. uzyskiwać dostępu do Usług wytworniastron.pl, Kont Użytkowników, Treści licencjonowanych lub Treści Użytkowników za pomocą środków technologicznych (np. scrapowania, crawlingu) innych niż nasze publicznie wspierane interfejsy;

19. sprzedawać, licencjonować lub wykorzystywać w celach komercyjnych możliwości korzystania z lub dostępu do Treści licencjonowanych lub Usług wytworniastron.pl, o ile Warunki wytworniastron.pl nie zezwalają na to w sposób wyraźny;

20. usuwać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, znaków wodnych, ograniczeń i znaków oznaczających prawa naszych licencjodawców, w tym znaku praw autorskich [©], oznaczeń Creative Commons [(cc)] lub znaków towarowych [® or ™] zawartych w Usługach wytworniastron.pl lub Treściach licencjonowanych bądź im towarzyszących; lub

21. naruszać, usiłować naruszyć lub w inny sposób nie dotrzymać któregokolwiek z Warunków wytworniastron.pl bądź innych przepisów lub wymogów mających zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług wytworniastron.pl;.

22. korzystać z dostępu do Usług ani wykorzystywać Usług dla celów analizy porównawczej (benchmarking) lub podobnych analiz konkurencyjnych ani dla celów stworzenia produktu lub usługi o charakterze konkurencyjnym.
Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień lub złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować niezwłocznym zamknięciem Twojego Konta Użytkownika lub wypowiedzeniem Usług świadczonych na Twoją rzecz – z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez prawa do zwrotu kwot wpłaconych na poczet takich Usług.

3. Treści i prawo własności

3.1. Twoja własność intelektualna

W stosunkach pomiędzy wytworniastron.pl a Tobą jesteś właścicielem całej własności intelektualnej dotyczącej Twoich Treści Użytkownika i wszelkich innych stworzonych przez Ciebie materiałów, w tym wszelkich projektów, obrazów, animacji, wideo, plików audio, czcionek, logotypów, ilustracji, kompozycji, szaty graficznej, kodu, interfejsów, tekstów i utworów literackich. wytworniastron.pl nie rości sobie prawa własności do Twoich treści. Wyłącznie w celu świadczenia naszej usługi na Twoją rzecz przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że będziemy musieli uzyskiwać dostęp do Twoich Treści Użytkownika i zamieszczać lub kopiować je na naszej platformie, w tym w „chmurze” i w CDN, w celu korygowania sposobu wyświetlania, wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz przeprowadzania innych operacji technicznych lub działań niezbędnych do świadczenia naszych usług, według naszego uznania.

3.2. Własność intelektualna wytworniastron.pl

Właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw do Usług wytworniastron.pl, w tym wszelkich materiałów, jakie mogą być chronione przez prawa autorskie, lub innych ich treści, które stanowią lub mogą stanowić przedmiot praw własności intelektualnej w świetle obowiązujących przepisów (w tym szaty graficznej, grafiki, obrazów, szablonów i widgetów stron internetowych, utworów literackich, kodów źródłowych, kodów obiektów, kodu komputerowego (w tym html), aplikacji, audio, muzyki, wideo i innych mediów, projektów, animacji, interfejsów, dokumentacji, ich pochodnych i wersji, „wyglądu i działania” Usług wytworniastron.pl, metod, produktów, algorytmów, danych, funkcjonalności i obiektów interaktywnych, narzędzi i metod reklamowych i akwizycyjnych, wynalazków, tajemnic przedsiębiorstwa, logotypów, domen, spersonalizowanych adresów URL, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i innych oznaczeń identyfikujących, niezależnie od tego czy ich rejestracja jest możliwa czy też nie (łącznie „Własność intelektualna”), oraz wszelkich ich pochodnych jest wytworniastron.pl.
Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania Warunków wytworniastron.pl i terminowego uiszczania wszystkich należnych Opłat, wytworniastron.pl niniejszym udziela Ci, z chwilą utworzenia Konta Użytkownika i na okres świadczenia Usług wytworniastron.pl na Twoją rzecz, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i bez prawa do udzielenia sublicencji, w pełni odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Usług wytworniastron.pl i Treści licencjonowanych w celu wygenerowania Platformy Użytkownika i wyświetlania jej Użytkownikom końcowym oraz oferowania na niej Produktów Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy Warunków wytworniastron.pl i wyłącznie w ramach Usług wytworniastron.pl.
W Warunkach wytworniastron.pl nie udziela się żadnych praw do Własności intelektualnej wytworniastron.pl (lub jej części), za wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej w sposób wyraźny. Żaden z Warunków wytworniastron.pl nie stanowi przeniesienia lub zrzeczenia się praw Własności intelektualnej wytworniastron.pl na mocy jakiegokolwiek prawa.
Ponadto, niektóre czcionki udostępniane Tobie w ramach Usług wytworniastron.pl są udostępniane wytworniastron.pl przez dostawcę zewnętrznego na zasadzie licencji i w związku z tym podlegają dodatkowym warunkom licencyjnym stosowanym przez takiego dostawcę;

4. Prywatność

Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 8 poniżej) wymagają przekazywania, gromadzenia lub wykorzystywania bądź obejmują przekazywanie, gromadzenie lub wykorzystywanie określonych danych identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby fizycznej W szczególności, w ramach korzystania z Usług wytworniastron.pl, wytworniastron.pl i Usługi zewnętrzne mogą gromadzić i wykorzystywać określone dane dotyczące Użytkowników i Użytkowników końcowych, w tym czynności lub nawigacji podejmowanych przez Użytkowników i Użytkowników końcowych za pośrednictwem Usług wytworniastron.pl lub Platform Użytkowników. Należy regularnie zapoznawać się z naszą Polityką prywatności i odnośnymi politykami takich Usług zewnętrznych zawierających opisy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych.

5. Opłaty za usługi

5.1. Usługi płatne

Korzystanie z niektórych Usług wytworniastron.pl może wiązać się z pewnymi opłatami ustalanymi przez wytworniastron.pl według własnego uznania (odpowiednio „Usługi płatne” i „Opłaty”). wytworniastron.pl poinformuje o obowiązujących Opłatach za Usługi płatne. Jeśli chcesz korzystać z takich Usług płatnych, jesteś zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących Opłat z góry.
wytworniastron.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat w dowolnej chwili, po uprzednim zawiadomieniu jeśli taka zmiana może wpłynąć na Twoje obecne subskrypcje. Jeśli otrzymałeś zniżkę lub inną ofertę promocyjną, wytworniastron.pl ma prawo do automatycznego przedłużenia subskrypcji Usług wytworniastron.pl bez uprzedniego zawiadomienia po pełnej stawce Opłaty.
Wszystkie Opłaty są wyrażone w złotówkach polskich, chyba że wytworniastron.pl wyraźnie stwierdzi inaczej w formie pisemnej. W zakresie dozwolonym przez prawo (i o ile wytworniastron.pl wyraźnie nie stwierdzi inaczej w formie pisemnej), Opłaty nie obejmują należnych podatków (w tym podatku od wartości dodanej, podatku sprzedażowego, podatku od towarów i usług itp.), danin lub opłat nakładanych przez organy podatkowe („Podatki”), dlatego jesteś odpowiedzialny za zapłatę wszystkich należnych Podatków z tytułu korzystania przez Ciebie z Usług wytworniastron.pl lub z tytułu wszelkich dokonywanych przez Ciebie płatności lub zakupów. Jeśli wytworniastron.pl jest zobowiązana do pobrania lub zapłaty Podatków z tytułu Opłat należnych od Ciebie, niezależnie od tego czy takie Podatki zostały naliczone i pobrane od Ciebie w przypadku wcześniejszych transakcji, takie Podatki mogą zostać doliczone do kwoty należnych Opłat i ujęte na Fakturze za taką transakcję. Zalecamy weryfikację dodatkowych opłat, jakie mogą być pobierane przez osoby trzecie w związku z zakupem Usług płatnych lub w związku z ich przedłużeniem (takich jak opłaty za transakcje międzynarodowe, opłaty za wymianę walut lub opłaty na rzecz banków lub operatorów kart kredytowych). wytworniastron.pl nie ponosi odpowiedzialności za takie dodatkowe opłaty lub koszty.
Dokonując rejestracji lub przekazując dane w celu otrzymywania Usług płatnych, upoważniasz wytworniastron.pl (bezpośrednio lub poprzez jej podmioty zależne, stowarzyszone lub inne osoby trzecie) do żądania i przyjmowania płatności i opłat za usługi (lub w inny sposób dokonywania obciążeń, zwrotów lub podejmowania innych czynności związanych z obsługą płatności) od naszego dostawcy płatności lub z wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego oraz do zadawania pytań, jakie wytworniastron.pl lub jej podmioty stowarzyszone mogą uznać za niezbędne do walidacji wskazanego przez Ciebie rachunku płatniczego lub danych finansowych w celu zapewnienia bezzwłocznej płatności, w tym w celu uzyskania zaktualizowanych danych płatniczych od Twojego dostawcy płatności, karty kredytowej lub rachunku bankowego (np. zaktualizowanego terminu ważności lub numeru karty przekazanego nam przez Twojego operatora karty kredytowej).

5.2. Faktury

Korzystanie z niektórych Usług wytworniastron.pl może wiązać się z pewnymi opłatami ustalanymi przez wytworniastron.pl według własnego uznania (odpowiednio „Usługi płatne” i „Opłaty”). wytworniastron.pl poinformuje o obowiązujących Opłatach za Usługi płatne. Jeśli chcesz korzystać z takich Usług płatnych, jesteś zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących Opłat z góry.
wytworniastron.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat w dowolnej chwili, po uprzednim zawiadomieniu jeśli taka zmiana może wpłynąć na Twoje obecne subskrypcje. Jeśli otrzymałeś zniżkę lub inną ofertę promocyjną, wytworniastron.pl ma prawo do automatycznego przedłużenia subskrypcji Usług wytworniastron.pl bez uprzedniego zawiadomienia po pełnej stawce Opłaty.
Wszystkie Opłaty są wyrażone w złotówkach polskich, chyba że wytworniastron.pl wyraźnie stwierdzi inaczej w formie pisemnej. W zakresie dozwolonym przez prawo (i o ile wytworniastron.pl wyraźnie nie stwierdzi inaczej w formie pisemnej), Opłaty nie obejmują należnych podatków (w tym podatku od wartości dodanej, podatku sprzedażowego, podatku od towarów i usług itp.), danin lub opłat nakładanych przez organy podatkowe („Podatki”), dlatego jesteś odpowiedzialny za zapłatę wszystkich należnych Podatków z tytułu korzystania przez Ciebie z Usług wytworniastron.pl lub z tytułu wszelkich dokonywanych przez Ciebie płatności lub zakupów. Jeśli wytworniastron.pl jest zobowiązana do pobrania lub zapłaty Podatków z tytułu Opłat należnych od Ciebie, niezależnie od tego czy takie Podatki zostały naliczone i pobrane od Ciebie w przypadku wcześniejszych transakcji, takie Podatki mogą zostać doliczone do kwoty należnych Opłat i ujęte na Fakturze za taką transakcję. Zalecamy weryfikację dodatkowych opłat, jakie mogą być pobierane przez osoby trzecie w związku z zakupem Usług płatnych lub w związku z ich przedłużeniem (takich jak opłaty za transakcje międzynarodowe, opłaty za wymianę walut lub opłaty na rzecz banków lub operatorów kart kredytowych). wytworniastron.pl nie ponosi odpowiedzialności za takie dodatkowe opłaty lub koszty.
Dokonując rejestracji lub przekazując dane w celu otrzymywania Usług płatnych, upoważniasz wytworniastron.pl (bezpośrednio lub poprzez jej podmioty zależne, stowarzyszone lub inne osoby trzecie) do żądania i przyjmowania płatności i opłat za usługi (lub w inny sposób dokonywania obciążeń, zwrotów lub podejmowania innych czynności związanych z obsługą płatności) od naszego dostawcy płatności lub z wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego oraz do zadawania pytań, jakie wytworniastron.pl lub jej podmioty stowarzyszone mogą uznać za niezbędne do walidacji wskazanego przez Ciebie rachunku płatniczego lub danych finansowych w celu zapewnienia bezzwłocznej płatności, w tym w celu uzyskania zaktualizowanych danych płatniczych od Twojego dostawcy płatności, karty kredytowej lub rachunku bankowego (np. zaktualizowanego terminu ważności lub numeru karty przekazanego nam przez Twojego operatora karty kredytowej).

5.3. Automatyczne przedłużenie subskrypcji

Aby zapobiec przerwom w świadczeniu usług lub utracie usług, niektóre Usługi płatne obejmują domyślną opcję automatycznego przedłużania, w ramach której – jeśli nie wyłączysz opcji automatycznego przedłużania – takie Usługi płatne będą automatycznie przedłużane na koniec odnośnego okresu subskrypcji o kolejny okres równy pierwotnemu okresowi subskrypcji (z wyłączeniem okresów przedłużonych) i, o ile Użytkownik nie zostanie powiadomiony o tym fakcie, w tej samej cenie (chyba że wystąpią zmiany w Podatkach oraz z wyłączeniem wszelkich zniżek czy innych ofert promocyjnych przewidzianych dla nowych Użytkowników) („Przedłużenie Usług płatnych”). Przykładowo, jeśli pierwotny okres subskrypcji Usługi wynosi jeden miesiąc, za każdym razem zostanie przedłużony (jeżeli dotyczy) o jeden miesiąc. W związku z tym, jeżeli dotyczy, wytworniastron.pl podejmie próbę automatycznego obciążenia Cię obowiązującymi Opłatami, pobierając kwotę z Zapisanej karty w ciągu dwóch (2) tygodni przed rozpoczęciem takiego okresu. Jeśli próba pobrania od Ciebie należnych Opłat zakończy się niepowodzeniem, możemy według własnego uznania (jednak nie mamy takiego obowiązku) podjąć ponowną próbę w późniejszym terminie bądź zawiesić lub anulować Twoje Konto Użytkownika bez dalszego zawiadomienia. Jeśli opcja Przedłużenia Usług płatnych podlega rocznemu lub wieloletniemu okresowi subskrypcji, wytworniastron.pl dołoży starań, aby zawiadomić Cię o przedłużeniu takiej Usługi płatnej na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą przedłużenia.
Zawierając niniejszą Umowę i przedłużając usługę płatną, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Przedłużenie usług płatnych będzie następowało automatycznie, zgodnie z powyższymi warunkami, na co Użytkownik wyraża zgodę.
Możesz wyłączyć opcję automatycznego przedłużania Usług płatnych w dowolnym momencie poprzez swoje Konto Użytkownika lub Centrum Pomocy wytworniastron.pl.
Niektóre domeny podlegają innej polityce przedłużania określonej w Umowie rejestracji Niektóre domeny podlegają innej polityce przedłużania określonej w Umowie rejestracji domen. Niezależnie od powyższego, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za weryfikację i zapewnienie pomyślnego przedłużenia Usług wytworniastron.pl, z których korzystasz (niezależnie od tego czy takie Usługi wytworniastron.pl wykorzystują mechanizm automatycznego przedłużania). W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zakończenie świadczenia wcześniej zakupionych Usług wytworniastron.pl, w tym na skutek anulowania, niepobrania obowiązujących Opłat abonamentowych lub braku mechanizmu automatycznego przedłużania okresu subskrypcji Usług wytworniastron.pl. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że nie przysługują Ci żadne roszczenia wobec wytworniastron.pl z tytułu zakończenia świadczenia Usług wytworniastron.pl lub Usług zewnętrznych z jakiejkolwiek przyczyny.

5.4. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli nie jesteś zadowolony z Usług wytworniastron.pl, które podlegają Opłacie przez okres świadczenia lub subskrypcji i które stanowią Twój pierwszy zakup takiej usługi, możesz złożyć oświadczenie o anulowaniu z jakiejkolwiek przyczyny w terminie czternastu (14) dni od pierwszego zamówienia lub aktywacji takich Usług wytworniastron.pl („Zwrot kosztów” i „Okres zwrotu kosztów”). Zwrot kosztów ma zastosowanie wyłącznie do pierwszego zakupu usług wytworniastron.pl stanowiącego rozszerzenie darmowej strony internetowej poprzez zakup Planu Premium (zgodnie z ofertą na Stronie internetowej wytworniastron.pl). Zwrot kosztów nie ma zastosowania do dodatkowych zakupów, rozszerzeń, modyfikacji lub przedłużeń Usług wytworniastron.pl. Jeśli jesteś rezydentem jurysdykcji, w której obowiązuje wymóg dłuższego Okresu zwrotu kosztów, oczywiście chętnie dostosujemy się do takich wymogów zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli wytworniastron.pl otrzyma takie oświadczenie w Okresie zwrotu kosztów, wytworniastron.pl zwróci Ci kwotę, jaką zostałeś obciążony przez wytworniastron.pl z tytułu Usług wytworniastron.pl, w walucie pierwotnego obciążenia i odpowiednio je anuluje. Zwracamy uwagę, że kwota Zwrotu kosztów może różnić się od kwoty obciążenia ze względu na zmiany kursów walut i opłaty osób trzecich. wytworniastron.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice spowodowane zmianami kursów walut lub opłatami osób trzecich. Po Okresie zwrotu kosztów Opłaty nie podlegają zwrotowi ani anulowaniu. Ponadto jeśli uznamy, że oświadczenie o anulowaniu zostało złożone w złej wierze lub stanowiło bezprawną próbę uniknięcia obowiązku zapłaty za usługi, które faktycznie zostały wyświadczone, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika, który złożył takie oświadczenie w stosunku do faktycznie wyświadczonych Usług wytworniastron.pl, w zakresie dozwolonym przez prawo.
Uwaga: Niektóre usługi zakupione w ramach lub za pośrednictwem Usług wytworniastron.pl mogą nie podlegać zwrotowi kosztów. Obejmują one Usługi zewnętrzne, takie jak domeny, narzędzia biznesowe i aplikacje. Warunki każdej zakupionej usługi lub aplikacji są określone na Stronie internetowej wytworniastron.pl bądź w ramach lub w trakcie procesu zakupu takich usług lub aplikacji. Jesteś zobowiązany do weryfikacji możliwości anulowania usługi przed jej zakupem. wytworniastron.pl nie zwraca kwot zapłaconych za Usługi płatne, aplikacje lub Usługi zewnętrzne niepodlegające zwrotowi kosztów. 

6. Anulowanie

6.1. Anulowanie przez Użytkownika

Możesz zaprzestać korzystania z Twojego Konta Użytkownika lub Usług wytworniastron.pl i zażądać ich anulowania w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Usługach wytworniastron.pl. Datą i godziną wejścia w życie takiego anulowania jest data i godzina zakończenia procesu anulowania w Usługach wytworniastron.pl; w przypadku anulowania Usług płatnych datą wejścia w życie anulowania jest koniec okresu subskrypcji takich Usług płatnych.
Niezależnie od powyższego, w przypadku subskrypcji Przedłużenia Usług płatnych subskrypcja zostanie anulowana dopiero po upływie okresu, za który dokonano już płatności. Zwracamy uwagę, że proces anulowania może potrwać kilka dni; aby uniknąć kolejnego automatycznego przedłużenia subskrypcji i naliczenia opłaty, wniosek o anulowanie należy złożyć co najmniej czternaście (14) dni przed upływem bieżącego okresu świadczenia usługi.
by uzyskać więcej informacji na temat anulowania Usług płatnych, odwiedź Centrum Pomocy wytworniastron.pl.

6.2. Anulowanie przez wytworniastron.pl

Nieprzestrzeganie Warunków wytworniastron.pl lub nieuiszczenie należnych Opłat uprawnia wytworniastron.pl do zawieszenia (do momentu uregulowania wszystkich płatności) lub anulowania Twojego Konta Użytkownika i Platformy Użytkownika (lub określonych funkcjonalności) oraz świadczenia odnośnych Usług wytworniastron.pl (np. Usług płatnych) lub Usług zewnętrznych na Twoją rzecz.

6.3. Utrata danych, treści i przepustowości

Anulowanie Twojego Konta Użytkownika bądź Usług wytworniastron.pl lub Usług zewnętrznych dotyczących Twojego Konta Użytkownika (na Twój wniosek lub według uznania wytworniastron.pl) może spowodować utratę niektórych treści, funkcjonalności lub przepustowości Twojego Konta Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, danych Użytkowników końcowych i innych przechowywanych na nim danych, w tym rezerwacji lub rejestracji domeny w ramach Usług („Utrata przepustowości”). wytworniastron.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką Utratę przepustowości ani nie odpowiada za tworzenie kopii zapasowych Twojego Konta Użytkownika, Treści Użytkownika i danych Użytkowników końcowych. Zwracamy uwagę, że do reaktywacji Konta Użytkownika lub Usług wytworniastron.pl po ich anulowaniu mogą mieć zastosowanie dodatkowe Opłaty ustalone przez wytworniastron.pl według własnego uznania

7. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w każdej z właściwych jurysdykcji, wytworniastron.pl, jej kadra zarządzająca, dyrektorzy, akcjonariusze, pracownicy, współpracownicy lub agenci nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu odszkodowania retorsyjnego ani odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, poboczne, szczególne, następcze, w tym szkody wynikające z (1) błędów lub nieścisłości w jakichkolwiek treściach; (2) szkód osobowych lub majątkowych dotyczących korzystania przez Ciebie z Usług wytworniastron.pl; (3) nieautoryzowanego dostępu do lub użytku naszych serwerów bądź danych osobowych lub innych danych na nich przechowywanych; (4) zakłóceń lub przerwania transmisji danych do lub z Usług wytworniastron.pl; (5) użytku lub wyświetlania jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkowników zamieszczanych, przesyłanych pocztą elektroniczną, transmitowanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usług wytworniastron.pl lub w związku z nimi; (6) zdarzeń, na które wytworniastron.pl nie ma wpływu, w tym awarii Internetu, awarii sprzętu, przerw w dostawie energii elektrycznej, strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, powstań, niepokojów społecznych, niedoborów siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, trzęsień ziemi, wybuchów, działania żywiołów, wojny, terroryzmu, starć międzygalaktycznych, działań władz państwowych, decyzji lub orzeczeń sądów, agencji lub trybunałów lub zaniechań osób trzecich; lub (7) utraty możliwości użytkowania, danych, zysków, wartości firmy lub innych strat niematerialnych wynikających z korzystania lub braku możliwości korzystania ze wszystkich lub z części Usług wytworniastron.pl.
Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią uzgodniony przydział ryzyka stanowiący część wynagrodzenia za usługi wytworniastron.pl świadczone na Twoją rzecz i że ograniczenia te mają zastosowanie nawet jeżeli wytworniastron.pl poinformowano o możliwości wystąpienia takiej odpowiedzialności.

8. Odszkodowanie

Zobowiązujesz się zwolnić wytworniastron.pl, jej kadrę zarządzającą, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, współpracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek innych Warunków wytworniastron.pl; (2) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw dostępu, praw majątkowych lub prawa do prywatności spowodowanych przez Twoją Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika lub korzystanie przez Ciebie z Usług wytworniastron.pl, w tym m.in. działania Usług wytworniastron.pl podejmowane w Twoim imieniu; lub (3) wszelkich innych roszczeń dotyczących wyrządzenia szkód osobie trzeciej przez Twoją Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika.
logo-22.png
Webvisor Sp. zo.o.
NIP:  7342938664
REGON: 492835887

Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz

18 444 1 888 
kontakt@wytworniastron.pl
Oddzwonimy w ciągu kilku minut!
Musisz podać poprawny adres e-mail
To pole jest wymagane
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google. Zapoznaj się z Polityką prywatności oraz Warunkami użytkowania.

Dziękujemy za wysłanie formularza.

Okay